بازاری که نقد شونده نیست!

سریال افت شاخص در حال ادامه دادن است و ارزش معاملات سیر نزولی به خود گرفته است.

نکته مهم دیگر ارزش صفوف فروش است که چندین برابر صف های خرید شده اند و همین مساله به هیجان فروش دامن زده است. باید گفت برای غالب سهم هایی که در صف فروش قرار گرفته اند خریداری نیست و نمیتوان امید به نقد شدن داشت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد