نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌و‌گو درباره اقتصاد ایران - نشست چهارم

تصویر فقر در ایران | فقر چگونه ایجاد می‌شود و چگونه کاهش می‌یابد؟ - بخش دوم

نرخ فقر در مناطق شهری در سال ۹۷ رقمی بالغ بر ۳۷‌درصد است. در این نشست به بررسی ابعاد و آمار حوزه فقر، چگونگی و چرایی آن در ایران پرداخته شده است.

وضعیت درآمد و هزینه‌های‌ خانوار شهری و روستایی در ایران از سال ۸۴ تا ۹۷ هیچ تغییر مطلوبی نداشته است. نرخ فقر در شهر از ۵ درصد در سال ۸۴ به ۳۷ درصد در سال ۹۷ رسیده است. از منظر اقتصادی فقر ابعاد متفاوتی دارد. در این نشست دکتر داوود سوری آمار معیارهای اساسی مرتبط با فقر یعنی آموزش، کیفیت سطح زندگی و پایداری درآمد خانوارها را بررسی می‌کند. در ایران شاخص فقر چند بعدی به نسبت وضعیت مطلوبی دارد و با توجه به عدم بهبود وضعیت درآمدی خانوارها ، به یک تناقض خواهیم رسید. این موضوع نشان دهنده سرمایه گذاری به جهت توسعه و ارتقاء وضعیت آموزش و بهداشت عمومی، بعد از اتقلاب است. لیکن ارتقاء وضعیت درآمدی اشخاص مهجور مانده است. 

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد