نگاهی به وضعیت سهامداری شرکت های قطعه ساز در خودروسازی های بزرگ جهان نشان می دهد حضور تامین کنندگان قطعات در کنار خودروسازان توانسته عامل رشد و رقابت پذیری آنها باشد. در عین حال فرآیند تامین مالی، طراحی محصول، برخورداری از فناوری روز و سطح تولیدات این خودروسازان نیز ارتقا یافته و توانسته اند به رده های بالایی در صنعت خودروسازی جهان دست یابند.