با توجه به بیشترین‌میزان آثار ثبت شده جهانی در استان کرمان، در این رویداد پنل گردشگری برگزار خواهد شد. سیاستگذاری کرمان آیدکس در راستای تبدیل این استان به قطب گردشگری کشور و جذب هرچه بیشتر گردشگران ایرانی و خارجی است.