۱۵:۱۰
صنعت خودروی کشور در حال گذار از مرحله مونتاژکاری به خودروسازی است با این حال تولید محصولات روی پلتفرم جدید با صرف زمان…

آخرین اخبار ویراژ

۱۵:۱۰
صنعت خودروی کشور در حال گذار از مرحله مونتاژکاری به خودروسازی است با این حال تولید محصولات روی پلتفرم جدید با صرف زمان…
۱