اما بعد از اتمام زمانی مصوبه ممنوعیت واردات، ورود خودرو چه سمت و سویی به خود خواهد گرفت؟