شارژ ناقص وام مسکن

با تصمیم جدید بانکی استفاده از وام اوراق برای خرید قدیمی سازها مجاز شناخته شد. تا پیش از این، سقف سنی آپارتمان های مشمول وام اوراق، 20 سال بود اما از امروز به 25 سال افزایش پیدا می کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد