آمار بیکاری با متر جدید

از تابستان ۱۳۹۸ معیار جمعیت در سن کار از جمعیت ۱۰ سال و بیشتر به جمعیت ۱۵ سال و بیشتر تغییر کرد. بر مینای متر جدید، نرخ بیکاری در تابستان ۹۸ با ۸/۱ درصد کاهش نسبت به تابستان ۹۷ به ۵/۱۰ درصد رسید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد