آمار بیکاری با متر جدید

از تابستان 1398 معیار جمعیت در سن کار از جمعیت 10 سال و بیشتر به جمعیت 15 سال و بیشتر تغییر کرد. بر مینای متر جدید، نرخ بیکاری در تابستان 98 با 8/1 درصد کاهش نسبت به تابستان 97 به 5/10 درصد رسید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد