روند بهبود محیط کار

در اکثر استان ها وضعیت بیشتر مولفه های موثر بر محیط کسب و کار مساعدتر شده است و گزارش های پژوهشکده پولی و بانکی و پایش شاخص شهریور ماه، مهر تاییدی بر بهبود کسب و کار در تابستان سال 1398 است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد