ارتفاع تورم دو نهاد آماری

«بانک مرکزی» و «مرکز آمار» دو نهادی‌ هستند که تخمین‌گر تورم را محاسبه می‌کنند. مرکز آمار تورم مهر را 1.7 درصد اما بانک مرکزی تنها 0.6 درصد محاسبه کرده‌ است. اما این تفاوت ۳ برابری در تخمین یک پارامتر واحد چطور توجیه می‌شود؟

۴ شبهه مهم وجود دارد؛ اولین شبهه ریشه این تفاوت ۳ برابری در محاسبات دو مرکز رسمی نشر داده از یک «پارامتر واحد» است.

دومین شبهه‌ به لحاظ فنی، اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی است مبنی بر اینکه در ماه‌های اخیر نرخ رشد ماهانه تورم، به‌طور مداوم کاهنده بوده است.

دو شبهه دیگر به «رویکرد ارائه گزارش‌ها» و «تضاد منافع» برمی‌گردند که در حوزه حرفه‌ای‌گری رفتار سیاست‌گذار پولی جای دارند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد