درگذشت نابودگر تورم

هنگام انتصاب پل ولکر به ریاست فدرال رزرو، اقتصاد آمریکا با رکود تورمی روبه‌رو بود.

 رشد اقتصادی به شدت افت کرده و تورم دو رقمی شده بود و او ماموریت داشت این پدیده جدید را مهار کند

روش ولکر الگویی برای سیاست‌گذاری ضدتورمی شد.

ولکر هیچ‌گونه مداخله‌ سیاسی را نپذیرفت و دخالت در یک نهاد مستقل را به حداقل رساند تا آمریکا را از باتلاق اقتصادی نجات دهد.

او که توانست تورم افسارگسیخته آمریکا را از بین ببرد و قدرت را در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی به امریکا بازگرداند، در سن ۹۲ سالگی درگذشت.

شهرت او برای ایستادگی در برابر توفان‌های سیاسی با استقامت در برابر جلوگیری از مداخلات روسای‌جمهوری بود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد