معیار شناسایی یارانه نقدی دوم

در پیش‌نویس آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارها، مواردی به‌عنوان معیارهای شناسایی افرادغیرمشمول معرفی شده است.

"میزان درآمدهای ماهانه برای اعضای خانوار" ، "واحد مسکونی، شغل، خودرو به‌طور همزمان"

"ارزش ملک بیشتر از 1.2 میلیارد تومان در تهران و کلان‌شهرها و بالای ۹۰۰ میلیون تومان در سایر شهرها"

 "سفرهای خارجی بیش از سه مورد" ، "تسهیلات فعال بیش از ۳۰۰ میلیون تومان"

بخشی از دهک هشتم - سطوح هزینه ماهانه در یک خانوار ۴ نفره بین ۶ میلیون و ۸۰۰ تا ۷ میلیون تومان - نیز مشمول یارانه بنزین می‌شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد