معافیت‌های مالیاتی

در بودجه ۱۳۹۹ ، دولت برای کاهش فشار به درآمدهای خود و کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی، باید توجه بیشتری به مالیات و درآمدهای مالیاتی داشته باشد.

یکی از در دسترس‌ترین مسیر‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش معافیت‌های رانتی و غیرضروری است.

کارشناسان مالیاتی اساسا اهداف کلان سیاست‌های مالیاتی را در چهار گروه طبقه‌بندی می‌کنند.

  1. اهداف درآمدی با هدف ایجاد درآمدی پایدار برای دولت 2. اهداف توزیعی با هدف بازتوزیع درآمد‌ها 3. اهداف تثبیتی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های مالی 4. اهداف تخصیصی برای جهت‌دهی به تقاضا

اعطای معافیت یا تخفیف مالیاتی از ابزارهای مورد استفاده به‌منظور دستیابی به برخی از اهداف یادشده محسوب می‌شود

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد