به نظر میرسد خریداران خرد که تقاضایشان تحت تاثیر دلار و انس نیست و آن چیزی که بیش از هر چیزی محتمل است، افزایش تقاضابه دلایل مناسبتی است. روز زن سایه اش را بر بازار ربع سکه انداخته است!

در بازار دلار اما در پایان هفته شاهد افزایش شکاف بین قیمت نرخ آزاد و رسمی بودیم. بانک مرکزی کماکان حجم عرضه های خود را سانسور میکند و برای تحلیل نرخ ۲۵ هزار تومان، از یک داده مهم بی بهره هستیم.