شرکت نفت پارس سهام نیز عنوان کرد که ۴۹ درصد از سهام شرکت بازرگان را از طریق مزایده به فروش می‌رساند.

نماد شلعاب در گزارش ۱۲ماهه منتهی به اسفند خود از رشد ۸۳ درصدی در درآمد عملیاتی و ۷۳ در سود خالص خبر داده است.

مجوز افزایش سرمایه نمادهای وپاسار، وتوکا، قاروم، ورفاه، خدیزل، پارتا و وحافظ توسط سازمان بورس صادر شده است.