بهای سنگ‌‌‌آهن در بازار داخلی چین مجدد رو به کاهش گذاشت؛ اما این افت نرخ شامل حال زغال‌سنگ نشد. در همین زمان قراضه وارداتی به ترکیه نیز از سکه افتاد و بخش قابل توجهی از ارزش خود را از دست داد.