برنامه کرور

تعقیب نقدینگی در سال ۹۷

این قسمت از برنامه کرور به مبحث نقدینگی و رابطه آن با پایه پولی می پردازد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد