برنامه کرور

حذف صفر از پول ملی

این قسمت از برنامه کرور به بررسی وضعیت اقتصادی پس از حذف چهار صفر از پول ملی میپردازد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد