ویدئو های مرتبط

رونق تا چه حد پایدار است؟

از زمان چاپ کتاب جرد دایموند، چه چیزهای دیگری در مورد رابطه بین جغرافیا و توسعه یاد گرفته ایم؟ تا چه حد رونق اقتصادی یک ملت میراث گذشته های دور آن است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد