قسمت شانزدهم - کود، جاده ها و آفریقا

اهمیت سیستم جاده ای و حمل و نقل مناسب در توسعه ی کشاورزی چیست؟ در این قسمت ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد