قسمت سی و چهارم - عرضه و تقاضا برای آب

تحلیل نموداری عرضه و تقاضای آب چه اطلاعاتی به دست می‌ دهد؟

«رفاه از دست رفته» ناشی از چیست؟

چرا سوبسید دهی به آب، تقاضای مصنوعی ایجاد می ‌کند؟

وقتی کنترل قیمت وجود داشته باشد، آن کسی به آب دسترسی می ‌یابد که روابط سیاسی بیشتری دارد و ممکن است واقعا آن شخصی نباشد که از نظر اقتصادی بیشترین ارزش را برای آن قائل است. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد