میزان افزایشی که امروز حجت عبدالملکی در مقابل دوربین صداوسیما اعلام کرد، معادل ۵۷ درصد برای  حداقل مزد بود؛ این عدد به نفع کارکران است یا در نهایت به ضرر طبقه کارگر تمام می‌شود؟