در برنامه کیوسک امروز، سی و یک اردیبهشت بخش‌هایی از این گفت‌وگو را بازخوانی کرده‌ایم. همچنین یادداشت علی ربیعی درباره تاثیر تحریم‌ها در مرگ توله یوزپلنگ‌ها و پناهنده شدن یکی از پدیده‌های شنای ایران و مرگ دو تارنواز مشهور خراسانی از دیگر موضوعاتی بودند که در برنامه امروز مرور شدند.