این در حالی است که با وجود واردات گسترده واکسن و سرعت بخشیدن واکسیناسیون عمومی افراد داوطلب برای شرکت در فاز سوم مطالعات واکسن در ایران بشدت کم شده است.