این حکم آنقدر مورد اعتراض قرارگرفت که بخش خبری ۲۰:۳۰ نیز به این ماجرا ورود کرد و با تهیه گزارشی از این‌ انتصاب انتقاد کرد.