یکی اینکه آیا مذاکرات از همان جایی که متوقف شده شروع می‌شود یا باید در آنچه قبلا توافق شده هم تغییراتی لحاظ شود؟

دوم اینکه شانس موفقیت این مذاکرات چقدر است؟