حذف یارانه آرد موجب شده بود تا موجی از انتقادات روانه دولت شود، چرا که موجب رشد قیمت ماکارونی و نان فانتزی شده است. بر اساس تصمیم دولت، نرخ آرد صنعتی به نزدیک پنج برابر افزایش یافته است.

در کیوسک آخر هفته، به جزییات این تصمیم و حواشی بوجود آمده می‌پردازیم.