خبر آشنایی است، هر بار که بازار ارز دچار التهاب می‌شود از این دست اخبار به گوش می‌رسد؛ خبری که البته نشان می‌دهد در بازار ارز جو امنیتی نیز بالا گرفته است. 

نتیجه دستگیری‌های قبلی هر چه که بود به کنترل بازار ختم نشد.