امیرحسین امین‌آزاد، در مصاحبه با اکوایران از ایرادات طرح جدید بانکداری می‌گوید.