در اینجا میگیم که درآمد ملی با تولید ناخالص چه فرقی دارد و چه مسیری را از سال ۹۷ تا امروز طی کرده است.