یونان کشوری است که به دلیل توجه نکردن به هشدارها، مجبور به فروش گذاشتن جزیره هایش شد. بحران مالی یونان در واقع از همین بحران صندوق های بازنشستگی این کشور آغاز شد.

حالا در ایران آژیر خطر خیلی وقت است که به صدا در آمده است.

در این گزارش به بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی می‌پردازیم.