اما در چنین شرایطی، وزن کدام‌یک بیشتر است؟ آیا ارزها بابت ترس از رکود، دچار ریزش می‌شوند یا به دلیل سیاست‌های انقباضی در مسیر صعودی قرار می‌گیرند؟

علی مرتضوی، تحلیل‌گر بازارهای مالی از قبرس با ما همراه است و وضعیت ارزهای مختلف را در این روزهای پرتنش بررسی می‌کند.