خانوارهای فاقد خودرو سهمیه بنزین دریافت می‌کنند. البته این مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه است و در صورتی اجرایی می‌شود که در صحن علنی هم تصویب شود.

این طرح موافقان و مخالفانی دارد. برخی معتقدند اقتصاد ایران فرصت آزمون و خطا ندارد و باید به سراغ طرح‌های برود که در دنیا تجربه شده است. در عین حال برخی دیگر بر این باورند این روش می‌تواند نحوه اصلاح یارانه بنزین را اصلاح کند.

مهران بهنیا - پژوهشگر اقتصادی - در مناظره‌ای که بهمن سال گذشته با همین موضوع برگزار شد، به مخالفت خود با این طرح پرداخته بود.

این برنامه در بهمن ۱۴۰۰ ضبط شده است.