کاهش نرخ سود بین بانکی ؛چراغ /سبز به سوداگران

نرخ سود بین ‌بانکی به ۱۲ درصد کاهش یافت .این اقدام بانک‌مرکزی در راستای کنترل نقدینگی انجام شد اما به نظرمی رسد این کار در شرایط رکودی به انباشت سرمایه منجر نشود و بازارهای سوداگری را بیشتر فعال کند

بانک ها وقتی درپایان معاملات روزانه خودبا کسری یامازاد بودجه مواجه شوندبه یکدیگر وام می دهندو یا ازهم دیگر وام می گیرند.سررسیداین تسهیلات کمتر از یک هفته است. این بده بستانها در بازار بین بانکی انجام می شود.تاپارسال میانگین نرخ سوداین تسهیلات بیش از ۱۸ درصدبود.امسال بانک مرکزی دستورداد تااین نرخ به ۱۲درصدکاهش یابد . بررسی آمار۱۰ ساله نرخ سودبین بانکی ازسال ۸۸ تا۹۸نشان می دهدکه بیشترین نرخ سود درسال۹۳وجودداشت  که رقم آن ۲۷ درصد بود.

اگرچه برخی ازکارشناسان ازکاهش نرخ سودبه عنوان اقدامی مثبت نام می برندامابرخی دیگر معتقدندکه این اصلاحات بنیادی نیست واقتصادکشوردستخوش معضلات عدیده ای است .

به زعم آنها این کاهش نرخ سود بازارهای موازی را فعالترخواهدکرد و به انباشت سرمایه دربخش های تولیدی منجر نخواهد شد.

 ازسوی دیگربانک های خصوصی درراس هرم وام گیرندگان اند. همانهاکه مشمول اصل۴۴  می شوند.پارسال مجموعا ۴۰ هزارو۳۴۱ فقره معامله به ارزش ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در محدوده نرخ  ۱۶تا۲۳  درصد و با میانگین نرخ ۱۸.۹۵درصدانجام شد.

شکاف عمیق بین  نرخ اسمی و حقیقی مساله دار است تازمانیکه نرخ اسمی ۱۲درصدونرخ رسمی ۴۱ درصد باشد،اصلاح واقعی درنظام بانکی رخ نداده است.  

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد