فروش سهام عدالت و بازارسازی بانکها

مردم،درحالی اختیار فروش 30درصدازسهام عدالت خود رابه بانک ها دادند که مجبور شدند تعهددهندکه اختیار کل سهام عدالتشان با بانک باشد.

منتقدان آزادسازی سهام عدالت به روش واگذاری این سهام ایرادمی گیرند.آنهامعتقدند که دولت می توانست به جای اینکه مردم را در  فروش 30درصدآن سهام ارزشمندآزاد بگذارد،سهام عدالت را در قالب صندوقهایetf عرضه کندویا اینکه این سهام به عنوان اعتبار برای دریافت تسهیلات بانکی محسوب شود.

از سوی دیگربامشخص شدن کارگزاری بانکهابه عنوان عامل ثبت سفارش و فروش30درصد از این سهام،شایبه هایی ایجادشد؛از جمله اینکه چرا کارگزاری های دیگرمجاز به ثبت سفارش نشدند.

در این میان،بانکهاازمردم تعهدمی گیرندکه اختیارفروش کل سهام را داشته باشند. به نظر می رسد،بانک هانقش سبدگردان وبازار ساز رابازی کنند.درصورت بروزچنین مساله ای،با حقوقی جدیدی مواجه خواهیم شد.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد