5 اولویت کاری کمیسیون های اقتصادی مجلس

کمیسیون های اقتصادی مجلس از هفته‌ آتی آغاز به کار می کنند. اکوایران ، اولویت‌های اقتصادی مجلس را بررسی کرده است. دکتر موسی شهبازی پژوهشگر اقتصادی معتقد است که تدوین سند فقر مهم ترین کار مجلس باید باشد.

کمسیونهای اقتصادی مجلس از هفته‌آتی آغاز به کار می کنند.اکو ایران ،اولویتهای اقتصادی مجلس را بررسی کرده است.دکتر موسی شهبازی پژوهشگراقتصادی معتقداست که تدوین سندفقرمهم ترین کارمجلس بایدباشد .

اقتصاددانان فهرستی ازاولویتهای پیشنهادی به نمایندگان مجلس ارایه داده اندکه سر فصل آنها تدوین سندفقراست.آنها پیشنهادکرده اندکه کمیسیونهای اقتصادی مجلس دراولین سال کاری خود موضوعاتی مانند فقرزدایی ،حذف ارزترجیحی،تسهیل محیط کسب وکار ،اصلاح قانون اخذمالیات ازمجموع درآمد و فوریت اصلاح قانون عایدی سرمایه را بررسی کند

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد