"90" دهه از دست رفته زندگی ایرانیان

یک دهه از زندگی در حالی گذشت که داده ها و پژوهش ها حکایت از سقوط شاخص های رفاهی و کیفیت زندگی ایرانیان دارد. در این گزارش چرایی افزایش چشم گیر فقر ، نابرابری و شکاف طبقاتی در دهه 90 را بررسی کردیم.

 

"به عقب برنمی گردیم" در قامت شعار باقی ماند و گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان داد در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد ،حداقل شش سال زمان می برد تا به سطح درآمد سال 1390 بازگردیم.به عبارت دیگر درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته  یعنی قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد