تعلیق کارتهای بازرگانی وتقویت ذخایر ارزی

کارتهای بازرگانی بدون بازگشت ارز تعلیق می شوند.این کار به دلیل کاهش سوء استفاده از کارتهای بازرگانی و حفظ ذخایر ارزی کشور صورت خواهد گرفت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد