حدود یک سال از دستورالعمل جدید بازار پایه فرابورس گذشت!

سال گذشته بود که مدیران فرابورس به دلیل رشد شدید قیمت ها در نمادهای مندرج در این بازار و ریسک ایجاد حباب قیمتی، افزایش تعداد پرونده‌های تخلفاتی و مجرمانه، عدم وجود شفافیت اطلاعاتی در شرکت‌های بازار پایه و نبود بازیگران معتبر، تصمیم به تغییر دستورالعمل بازار پایه فرابورس گرفتند. آیا بعد از حدود یک سال، میتوان این تغییرات را مثبت دانست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد