رشد خطرناک سهم پول از نقدینگی

افزایش سهم پول از کل نقدینگی در پایان بهار ۹۹ این نگرانی را در بین اقتصاددانان ایجاد کرده که آیا در مسیر ایجاد موج جدیدی از تورم قرار گرفته ایم؟ آیا امروز باید بیشتر نگران رشد سرسام آور نقدینگی باشیم یا افزایش سهم پول از نقدینگی که در دهه ۹۰ بی سابقه بوده است؟ تقویت انتظارات تورمی در جامعه. اقتصاد را به روزی خواهد انداخت؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد