از بحران موسسات مالی تا ریزش شاخص بورس

سال ۹۶ برای کشور روزهای تنش‌زا زیاد داشت. یکی از این روزهای سخت برای دولت و بسیاری از مردم، زمانی بود که تجمعات گسترده‌ای علیه موسسات مالی انجام می‌شد. موسساتی که اصطلاحا دست به یک پانزی‌گیم زده بودند. بانک ‌مرکزی برای پایان دادن به اعتراضات، بنا شد اصل پول تمامی مالباختگان را بدهد. اما این کار تا چه حد درست بود؟ آیا جز این بود که باید طلب‌های این مال‌باختگان را از جیب بقیه مردم بدهد؟ البته راه‌حل دولت در این بحران‌ها مشخص است. چاپ پول بیشتر و به تعویق انداختن بحرانی در ابعاد عظیم‌تر به آینده‌. می‌توان گفت رفتار دولت نیز مشابه به همان موسسات ورشکسته بود؛ اجرای پانزی‌گیم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد