تعارض منافع در بورس!!

تعارض منافع (Conflict of interest) به زبان ساده یعنی فردی در موقعیتی قرار بگیرد که تصمیم یا رفتار حرفه‌ای اش در تضاد با منافع سازمان او یا استانداردها و ضوابط آن شغل خاص، اما همراستا با منافع شخصی او باشد. موضوعی که سال‌هاست در کشورهای پیشرفته به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران تبدیل شده و توجه به آن، جلوی فسادهای کلان را خواهد گرفت. نتایج تحقیقات بین‌المللی نشان می‌دهد «شفافیت، رفع انحصار و منع تعارض منافع» سه ستون اصلی این مبارزه هستند. اما آیا در نهادی همچون سازمان بورس که اساس آن بر مجوزدهی است و پدیده درهای گردان در آن امری بدیهی است، نباید نگران بود؟ مدیران وزارت اقتصاد و سازمان بورس برای تخریب سه ستون ایجاد فساد در بازار سرمایه در این سال‌ها چه کرده‌اند؟ البته به‌جز دست روی دست گذاشتن!!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد