چرا احساس مردم از تورم با نرخ رسمی آن متفاوت است؟

آیا درصدها و آمارهای ارائه شده درباره تورم اعلامی نادرست است؟

این گزارش را مشاهده کنید

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد