بریز و بپاش ‌های دولتی در دهه ۹۰

کسری تراز عملیاتی بودجه برای سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد می ‌شود. کسری تراز عملیاتی بودجه از سال ۹۰ تاکنون ۱۱ برابر شده است!

اگر فقط خالص استقراض دولت را در نظر بگیریم، کسری بودجه دولت در سال آینده ۲۰۰ همت پیش بینی می ‌شود.

کمترین برآوردها از میران کسری بودجه سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.

در پایین ‌ترین ترند ۱۰ ساله قرار داریم؛ به این معنا که در کل دهه ۹۰ درآمدهای جاری دولت ۵ برابر شده، در حالی که هزینه ‌های جاری دولت ۷ برابر افزایش یافته.

گفت ‌و گوی احسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اکوایران

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد