هولاکراسی در مقابل بروکراسی

هولاکراسی یکی از رویکردهای نوین به سازماندهی در دانش سازمان و مدیریت است.

یکی از مبانی نظری و فلسفی این رویکرد ریشه در علم زیست‌شناسی دارد و نویسنده از استعاره بدن انسان برای طراحی ساختار هولاکراسی بهره می‌گیرد.

هولاکراسی با طراحی کردن سیستم و  بر اساس ایده‌ های قطعی ذهنی شکل نگرفته است بلکه محصول تجربه و سعی‌ و خطا در مسیر اجراست. بنابراین انتقال آن در قالب کلمات و مفاهیم کاری بسیار دشوار خواهد بود. چنانچه نویسنده کتاب اشاره می‌ کند، هولاکراسی اکسیری برای حل همه مشکلات پیشنهادی سازمانی نیست و پیاده‌ سازی آن، پروژه‌ای پنج‌ساله خواهد بود.

نویسنده : برایان جی رابرتسون / مترجم : امین کنزی / انتشارات دنیای اقتصاد 

آدرس شبکه‌های اجتماعی انتشارات دنیای‌اقتصاد:

www.book.den.ir 

telegram : @eco_philo_book

instagram : @den.publishing


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد