تله شعارهای رویایی

فصل شعارهای انتخاباتی، حرف ها از وعده تا عمل چقدر قابلیت اجرایی دارند؟

نامزدهایی که با شعار ساخت مسکن ارزان و اعطای یارانه به دهک های پایین به انتخابات وارد میشوند، یا تکرار وعده میکنند یا چند وعده جدید می دهند.

اما آیا شعارهای مطرح شده، درست و ممکن هستند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد