تورم تک رقمی نزدیک است ؟

دولت منتخب تحقق تورم تک رقمی را عجیب نمی داند و معتقد است می‌تواند با اصلاح سازوکارها این هدف را در آینده نزدیک محقق کند.

تیم اقتصادی رئیسی چه نقشه ای برای تورم تک رقمی کشیده؟ 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد