بمباران خاموش اقتصاد ایران

اقتصاد ایران بمباران گسترده شده است و آنهم بمباران بى سر و صدایى که هشدار پناه گرفتن و محفوظ ماندن به ما نداده است.

 این بمباران بى رحمانه ترین نوع بمباران ها است و به ندرت کشورى مى توان یافت که آن را تجربه کرده باشد، چرا چنین شده است؟ نقش دولت به عنوان بزرگترین مداخله گر در اقتصاد ایران و ایجاد رانت در بخش خصولتی چیست؟ چرا خصوصی سازی در معنای متعارف در اقتصاد ایران رخ نداد و رخدادی که از ورود بخش خصوصی دیدیم چیزی جز همان دولت نبوده.

تیمور رحمانی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در یادداشتی به تشریح مشکلات عمیق اقتصاد ایران پرداخته.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد