استراتژی اقتصادی طالبان

مرور نقشه پیشروی طالبان نشان می‌دهد که آنها نه تنها گروهی بدون برنامه نیستند که صرفا به بالا بردن وسعت زمین تحت تسلطشان فکر کنند.

بلکه برنامه بلند مدت برای درآمدزایی و البته تحت فشار گذاشتن کشورهای همسایه و دولت مرکزی دارند تا به این ترتیب امتیاز بیشتری هم در زمین مذاکره به دست بیاورند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد