با شهر فروشی مخالفیم اما...

کدام منطقه پایتخت رکورد دار کاهش پروانه ساختمانی است. دفاع از بساز و بفروش ها یا بازگشت رو نق به بازار مسکن؟

از زمانی که زمزمه های تعدیل نرخ عوارض ساختمانی در تهران مطرح شده است برخی آن را دفاع شورای ششم از بساز و بفروش‌ها می دانند. اما شورای ششمی ها می گویند افزایش  نرخ عوارض بیشتر در بخش جنوبی تهران تاثیر گذاشته و منطقه ۱۵ که بیشترین میزان صدور پروانه ساخت را به گفته شهردارش داشته است حالا با بی رغبتی مردم برای گرفتن پروانه مواجه شده اند.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران دراین خصوص به اکو ایران توضیح می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد